Склад комутатора і регістру відвідувачів.Львівський коледж

Державного університету телекомунікацій

Лекція з дисципліни

“Системи та мережі зв’язку з рухомими об’єктами”

Розділ 3. Принцип побудови і технічні проблеми цифрових систем стільникового зв'язку

Тема 3.1. Загальні положення

Лекція № 16

Транзитний регістр та регістр відвідувачів мережі стандарту GSM

Львів 2013 р.

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Склад комутаційно-мережевого обладнання системи GSM

2. Склад комутатора і регісру відвідувачів

3. Поняття транзитного комутатора і реєстру власних станцій

4. Функції ідентифікації

1. СКЛАД КОМУТАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВОГО ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМИ

GSM

З функціональної точки зору до складу комутаційно-мережевого обладнання кожної системи GSM

входять (рис 1):

Один реєстр власних станцій HLR

• Один центр ідентифікації AuC і реєстр ідснтифікаціїапаратури EIR

• Комутатори MSC (кожний зі своїм реєстром відвідувачів VLR) в кількості, необхідній для покриття зони системи GSM одного оператора.


Риc.1. Комутаційно-мережеве обладнання системи GSM

Функції транзитного комутатора, HLR, AuC і EIR, можуть бути реалізовані територіально розподіленою апаратурою, але функціонально вони сприймаються як один пристрій.


має сигнали радіомаяків інших сусідніх БС і неперервно виконує вимірювання і порівняння потужностей цих сигналів. Коли при русі АС потужність одного з прийнятих сигналів стає більшою від потужності основного радіомаяка, АС самостійно приймає рішення про зміну частоти основного радіомаяка, тобто про перехід в іншу комірку і прийом інформаційних си­гналів від іншої БС. Подальший інформаційний обмін залежить від прийнятого ідентифікатора зони виклику (LAI).

Якщо код LAI при переході не змінився, то жодна інформація в систему не передається і зміни в реєстрах не відбуваються незалежно від того, чи керується нова БС тим самим, чи іншим контролером (перехід до BTS2 або BTS3 на рис 2.

При переході до іншої зони виклику в одній зоні комутатора (BTS4) АС висилає вимогу на оновлення у відповідному VLR запису про своє місцезнаходження і отримує від VLR підтвердження зміни.

При зміні зони комутатора (ВТS5) має змінитися і маршрут подальших зв'язків, для чого треба оновити інформацію про адресу АС в материнському реєстрі НЬЯІ Для цього реєстр \nLR2 висилає до НІЛІ вимогу на зміну запису про АС. Материнський реєстр НІЛІ вносить в запис АС адресу УЬЯ2 замість УІЛІІ, висилає до УІЛ2 підтвердження зміни, а до УЬЇІІ - вимогу на знищення запису про АС.

Як видно, АС має передавати сигнали тільки при зміні зони виклику. Але, щоби система могла відрізняти вимкнені термінали від малорухомих, АС в черговому режимі регулярно висилають сигнали про свою готовність до прийому. Відсутність такого сигналу спонукає автоматичну відмітку у VLR що АС вимкнена.Склад комутатора і регістру відвідувачів.


Склад комутатора і реєстру відвідувачів спрощено подано на рис.3. За виконуваними функціями його апаратура

Рис.3 Блок схема комутатора MSC

поділяється на комутаційно-керуючу (аналогічну до комутаторів стаціонарних мереж) і підсистему рухомої телефонії (MTS -Mobile Telephony Subsystem).

Комутаційно-керуюча апаратура комутатора MSC включає такі модулі.

Модуль керування трафіком. Реалізований програмно, призначений для утворення, контролю та ліквідації з'єднань, а також для аналізу отриманих цифр номера і скерування вихідних з'єднань.

Модуль зв'язку і сигналізації реалізований як програмно, так і апаратно, контролює зв'язок з іншими комутаторами MSC.

Комутаційне поле вибирає, утворює та ліквідує маршрути зв'язку для мовної та сигнальної інформації.

Модуль тарифікації реалізований програмно, нараховує сплату, зберігає на магнітній стрічці або диску інформацію про кожну розмову (час, тривалість, номери абонентів).

Модуль експлуатації і обслуговування здійснює поточний контроль правильності зв'язку, тестування, вимірювання напруженості трафіка, збір і подання статистичної інформації. Підсистема рухомої телефонії MTS реалізована у вигляді додаткового програмного забезпечення для зв'язку з ансамблем

Рис.4. Модуль рухомої телефонії MTS

базових станцій і складається з п'яти програмних модулів: реєстр відвідувачів VLR, модуль сигналізації (МАР - Mobile Application Part), модуль доступу, адміністрування, аналізу номерів. Функціональний поділ наведено на рис.4.

Регістр відвідувачів VLR містить картотеку всіх абонентів, які зголосилися в зоні комутатора. Для кожного абонента зберігається і оновлюється така інформація: стан термінала (вимкнений, чергування, активний); номер зони виклику LAI; довідниковий номер MSISDN; адреса материнського регістру HLR абонента; категорія абонента; коди ідентифікації та шифру радіо передавання (ciphering triplet). Вказівником картотеки є номер IMSI абонента.

Модуль сигналізації МАР реалізує протокол обміну з регістром HLR, а саме: висилає до HLR вимогу на дані про абонента; доручення на оновлення даних в HLR про знаходження або­нента; вимогу на надання криптографічних параметрів; повідомлення про поточну адресу абонента MSRN для запису в HLR і передавання у транзитний комутатор GMSC.

Модуль доступу реалізує функції спряження (зв'язок з контролерами базових станцій і сигналізаційний стик) та диспетчерські функції. До цих останніх належать: координація утворення, підтримки та ліквідації зв'язків (CM - Connection Management); оновлення інформації про рухомі станції та ідентифікація користувача (MM - Mobility Management); забезпечення стабільного радіозв'язку з абонентами, виклику, шифрування, перемикання радіоканалів (RR - Radio Resource management). Модуль доступу містить таблиці відповідності зон виклику і контролерів БС.

Адміністративний модуль дозволяє переглянути і роздрукувати внутрішні номери абонентів, звіти про стан контролерів БС.

Модуль аналізу номерів замінює міжнародний номер абонента IMSI на номер запису в реєстрі VLR, чим забезпечує доступ до реєстру, а також внутрішню, заміну номерів MSISDN та IMSI.


3960059969223919.html
3960112197943855.html
    PR.RU™