на 31 грудня 2010 р.

БАЛАНС

Форма №1 Код за ДКУД

АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість - -
первісна вартість - -
накопичена амортизація ( - ) ( - )
Незавершене будівництво 56’829 73’131
Основні засоби: залишкова вартість 6’337 5’815
первісна вартість 9’113 9’375
знос ( 2’776 ) ( 3’560 )
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість - -
первісна вартість - -
накопичена амортизація ( - ) ( - )
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств - -
інші фінансові інвестиції - -
Довгострокова дебіторська заборгованість - -
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості - -
Знос інвестиційної нерухомості ( - ) ( - )
Відстрочені податкові активи - -
Гудвіл - -
Інші необоротні активи - -
Гудвіл при консолідації - -
Усього за розділом І 63’166 78’946
ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси 2’043 2’681
Поточні біологічні активи - -
Незавершене виробництво - -
Готова продукція 2’457 1’651
Товари - -
Векселі одержані - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 7’447 3’856
первісна вартість 7’447 3’856
резерв сумнівних боргів ( - ) ( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів - -
із внутрішніх розрахунків - -
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції - -
Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті
у т.ч. в касі - -
в іноземній валюті -
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ 12’549 8’992
ІІІ. Витрати майбутніх періодів - -
ІV. Необоротні активи та групи вибуття - -
Баланс 75’715 87’938
Пасив Код рядка На початок Звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал 2’733 2’733
Пайовий капітал - -
Додатковий вкладений капітал - -
Інший додатковий капітал - -
Резервний капітал - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (10’491) (10’282)
Неоплачений капітал ( - ) ( - )
Вилучений капітал ( - ) ( - )
Накопичена курсова різниця - -
Усього за розділом І -7’758 -7’549
Частка меншості - -
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу - -
Інші забезпечення - -
- -
- -
- -
- -
Цільове фінансування - -
Усього за розділом ІІ - -
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 54’048 68’958
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 15’734 18’859
Відстрочені податкові зобов’язання - -
Інші довгострокові зобов’язання - -
Усього за розділом ІІІ 69’782 87’817
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 3’471 -
Векселі видані - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 7’765 4’672
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів
з бюджетом
з позабюджетних платежів - -
зі страхування
з оплати праці 1’044
з учасниками - -
із внутрішніх розрахунків - -
із необоротними активами та групами вибуття - -
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом ІV 13’691 7’670
V. Доходи майбутніх періодів - -
Баланс 75’715 87’938

Директор __________________Коренєв С. М.

(підпис)

Головний бухгалтер __________________Момот І. В.

(підпис)


3956551922806996.html
3956574429552362.html
    PR.RU™