Нормативно-правове регулювання у сфері ліцензування.

На сьогодні відповідно до Закону України від 01.06.2000 № 1775 «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» підлягають ліцензуванню 56 видів господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт. Ліцензійні умови при провадженні певного виду господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, розробляються
та контролюються 34 органами державної влади, що регулюють взаємовідносини
у сфері ліцензування.

Робота у напрямку удосконалення порядку ліцензування шляхом скорочення видів ліцензування та спрощення процедур отримання ліцензій продовжується.

Розроблено та прийнято Верховною Радою України у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», який спрямовано на вдосконалення порядку ліцензування певних видів господарської діяльності, на значне спрощення адміністративних процедур ліцензування, зокрема:

встановлення критеріїв запровадження ліцензування та засад подальшого скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

подальше зменшення кількості документів, що подаються суб’єктом господарювання при отриманні ліцензій для підтвердження своєї відповідності ліцензійним умовам, зокрема, за рахунок застосування декларативного принципу;

скорочення кількості адміністративних процедур, необхідних для виконання ліцензіатом, зокрема, за рахунок підвищення взаємодії органів влади між собою;

встановлення безстрокової дії ліцензії на провадження майже всіх видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

запровадження дистанційного електронного ліцензування;

уточнення порядку ліцензування, зокрема, заповнення прогалин нормативно-правового регулювання та узгодження на рівні закону положень підзаконних нормативно-правових актів з метою встановлення зрозумілих та прозорих для суб’єктів господарювання норм і уникнення можливості їх суб’єктивного застосування посадовими особами органів державної влади;

посилення відповідальності посадових осіб органів влади за порушення законодавства у сфері ліцензування;

підвищення доступності інформації у сфері ліцензування шляхом забезпечення безоплатного доступу до неї за допомогою мережі Інтернет.

З метою спрощення умов ведення бізнесу, скорочення зайвих адміністративних процедур та неефективних засобів державного регулювання, зменшення часових і матеріальних витрат суб’єктів господарювання при отриманні адміністративних послуг, недопущення необґрунтованого розширення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, Держпідприємництво України постійно опрацьовує проекти ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності та порядків контролю за їх додержанням.Службою підготовлені пропозиції щодо скорочення на 56 % кількості видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, що значно скоротить рівень адміністративного навантаження на бізнес.

Для посилення відповідальності за порушення процедур ліцензування Урядом України у 2013 році схвалено та внесено до Верховної Ради України, розроблений Держпідприємництвом України, проект Закону України «Про внесення змін до статті 166-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності», яким пропонується:

1) встановити адміністративну відповідальність за порушення встановлених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» строків
для прийняття органом ліцензування рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії або її копії, переоформлення ліцензії;

2) збільшити в середньому на 40 % розмір штрафних санкцій:

- за порушення посадовими особами органів ліцензування всіх ліцензійних процедур;

- за видачу органом ліцензування ліцензії за відсутності рішення органу ліцензування про її видачу;

- за повторне, протягом року порушення посадовими особами органів ліцензування всіх ліцензійних процедур та повторну видачу органом ліцензування ліцензії за відсутності рішення органу ліцензування про її видачу.

Прийняття нового Закону України посилить відповідальність посадових осіб органів ліцензування щодо дотримання строків видачі ліцензії на провадження господарської діяльності, видачі копії ліцензії та її переоформлення, що в цілому призведе до покращення бізнес-клімату.

Крім того, розробляється законопроект, яким передбачається створення єдиного реєстру на базі Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, Єдиного ліцензійного реєстру та Реєстру документів дозвільного характеру.

За результатами проведеного аналізу законодавства щодо ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності планується забезпечити зближення ліцензійної та дозвільної процедури. На сьогодні Держпідприємництвом України розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції подальшого реформування дозвільної системи в Україні на 2014-2016 роки шляхом конвергенції (зближення) засобів державного регулювання господарської та професійної діяльності».Важливим інструментом по захисту прав та інтересів підприємців при оскарженні рішень органів ліцензування є Експертно-апеляційна рада (далі – Рада) при Держпідприємництві України.

У 2013 році проведено 15 засідань Ради, під час яких було розглянуто 196 скарг суб’єктів підприємницької діяльності на порушення законодавства у сфері ліцензування (безпідставні анулювання, відмови у переоформленні та видачі ліцензій) та винесено 160 результативних рішень. Задоволено 87 скарг, що складає 54% від винесених результативних рішень, та, як наслідок, Держпідприємництвом України видано розпорядження про усунення порушень ліцензійного законодавства (додаток 1, таблиці 10, 11).

На засіданнях Ради проводилися експертизи проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади з питань ліцензування, розроблялися рекомендації з основних проблем державної політики у сфері ліцензування, надавалися попередні висновки щодо пропозицій органів влади та об’єднань підприємців про доцільність запровадження або скасування ліцензування певних видів господарської діяльності, проводився аналіз стану ліцензування та розроблення рекомендацій щодо його вдосконалення.

Надалі планується розширити повноваження цієї Ради, а також створити при Держпідприємництві України колегіальний орган – Раду з питань урегулювання податкових суперечок та наділити її повноваженнями останньої інстанції досудового (адміністративного) оскарження рішень органів доходів і зборів.

Механізмом реалізації цієї ідеї має стати Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення механізму досудового оскарження рішень органів податків і зборів», що:

- запровадить найбільш дієву та зручну для скаржників процедуру вирішення проблем, що виникають при взаємодії платників податків та органів доходів і зборів;

- сприятиме попередженню (профілактиці) податкових конфліктів;

- підвищить відповідальність посадових осіб органів доходів і зборів при винесенні ними рішень;

- зменшить винесення органами доходів і зборів незаконних рішень.

Зазначений проект Закону України знаходиться в стадії розробки.

Додатковим позитивом має бути розвантаження судів, оскільки неупереджений розгляд колегіальним органом скарг платників податків стане підґрунтям для винесення справедливих рішень.


3952635251763745.html
3952707103224175.html
    PR.RU™